การดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวาน

โภชนาการของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้นโดยใช้หลักการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะโรค ความต้องการโดยอิงอาหารประจำถิ่น ความชอบความเคยชินของแต่ละบุคคล และการตั้งเป้าหมายร่วมกัน

ผู้ป่วยเบาหวานควรใส่ใจดูแลตัวเองเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมหมั่นออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก

ลดปริมาณพลังงาน น้ำตาลและไขมัน
ที่รับประทานในผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วน บริโภคอาหารครบหมวดหมู่ และสมดุล

การนับปริมาณคาร์โบไฮเดรต และการใช้อาหารแลกเปลี่ยนเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ผู้ป่วยเบาหวานควรฝึกการนับส่วนคาร์โบไฮเดรให้มีปริมาณที่พอดีในแต่ละวัน ฝึกการแลกเปลี่ยนอาหาร ร่วมกับเลือกอาหาร
ที่มีดัชนีน้ำตาล (Glycemic index) ต่ำจะช่วยให้การคุมเบาหวานได้ดีมากขึ้น”

เพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
ควรลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 5-7 ของน้ำหนักตั้งต้น