หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด” แม่นยำสูง ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด

แนวโน้มการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในโรงพยาบาล การใช้หุ่นยนต์จัดยา หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด รวมถึงหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นอกจากจะมุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างครบวงจรแล้ว การเลือกนำหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด เทคโนโลยีจากประเทศแคนาดามาใช้ภายใต้การกำกับดูแลควบคู่กับองค์ความรู้ของเภสัชกร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการจึงนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้า

ภญ.นัฐฐยา สุนทรมณี กล่าวว่า ในส่วนงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากงานบริการจ่ายยา งานบริบาลเภสัชกรรมแล้ว ยังมีบริการเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายด้วย ซึ่งเดิมเตรียมยาโดยเภสัชกร ภายในตู้ปราศจากเชื้อ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มของกลุ่มผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่เพิ่มมากขื้น จึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบครบวงจรที่ทำงานด้วยแขนกล และควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติในสภาวะปลอดเชื้อ ตามมาตรฐานการเตรียมยา คำนวณปริมาณยาจากการชั่งน้ำหนัก ซึ่งมีความจำเพาะตามความหนาแน่นของยาแต่ละชนิด และมีการถ่ายภาพยืนยันชนิดยาที่เตรียม อีกทั้งยังมีระบบทวนสอบความถูกต้องของยาได้ “หลักการทำงานและศักยภาพของหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด จะทำได้ดีที่สุดกรณีที่เตรียมยาชนิดเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลที่จะมีการวางแผนล่วงหน้าในการนัดผู้ป่วยที่ได้รับยาสูตรเดียวกัน มารับยาในวันเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับยารวดเร็ว ตรงตามเวลา ช่วยลดการแออัดและจัดระเบียบการให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจะเลือกนำเทคโนโลยีใดมาใช้ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ทั้งในด้านความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบครบวงจรยังผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาทำให้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย การทำงานของหุ่นยนต์ผสมยา มั่นใจได้ว่ายาที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยนั้น ถูกคน ถูกยา ถูกขนาดและมีความแม่นยำสูงแน่นอนและปลอดภัยทั้งกับผู้ปฏิบัติงานช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสยาโดยตรง” ขอขอบคุณข้อมูลจาก ภญ.นัฐฐยา สุนทรมณี งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์