พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ที่ระลึกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
รับพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกแบบตามพระวินิจฉัย
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โดยศาสตราเมธี นนทิวรรชน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ. 2549

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย
ที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ
คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม
อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร
โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ”

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วขัตติยราชนารี


องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พระราชทาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

เป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี พ.ศ.2560 ที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดฯ ให้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริ และพระวิสัยทัศน์ของพระราชบิดาในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข ตลอดจนบุคลากร และการบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย และเพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงมาตรฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและประเทศโดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระดำเนินไปในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 โครงการโรงพยาบบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง จัดสร้างอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ มีกำหนดจัดสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสานต่อพระปณิธานเพื่อโรงพยาบบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นอนุสรณ์ถึงพระปรีชาสามารถที่พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระภัทรมหาราช” อันมีความหมายความว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง”มาร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ร่วมสมทบทุนเพื่อโครงการโรงพยาบบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง สร้างโอกาสทางการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างแพทย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกแบบตามพระวินิจฉัยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (2489-2560) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปีพุทธศักราช 2549

พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลปะของปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่า “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างพระบูชาพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์พระกริ่งพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์สำหรับให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสานต่อพระปณิธานบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโรงพยาบบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ไว้สักการะบูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง


เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) ขนาดความสูง 30 มิลลิเมตร
จำนวนสร้าง 100,000 เหรียญ
สำหรับผู้บริจาค 200 บาท


พระบูชาพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์


พระกริ่งพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์


พระกริ่งพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ชุด ๕ องค์


บริจาคและรับพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ที่ระลึกได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์การสั่งจองได้ที่ โครงการตามพระดำริและจัดหารายได้ ชั้น 1
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โทร 0 2576 6131 / 06 4585 5173