วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินผลงานฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 นำโดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายบุรินทร์ ตระการวนิช  ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสิรภัทร พงศ์ปิยาไพบูลย์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน เพื่อประกอบการประเมินผลการคัดเลือกต่อไป         “โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ”  เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ 28 กรกฎาคม 2564 การนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 ราย และ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 23 ราย โดยวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 6 ท่าน โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม MC233 ชั้น 3 […]

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ์ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​ พร้อมด้วย​ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565  ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 โดยในวันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกระดับโรงพยาบาลส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด​ นางอาภิสรา วงศ์สละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน​ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน จากนั้นได้พาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนตามลำดับ “ โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ” เกิดจากการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจเชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นได้ปฏิบัติตาม

กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

23 มิถุนายน 2565 คุณยศรา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ.ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน์ แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต และ อ.ดร.กภ.ภูริพัฒน์ วาวเงินงาม อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ โดยมีโดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พันโท นพ. ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์ หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ. จอนาตัน ตั้งศรีวิมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ (คุณหมอเจ้าของไข้) และนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19”  พร้อมขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี งาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19” จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ วัตถุประสงค์เพื่อแถลงความสำเร็จในการชับเคลื่อนภารกิจและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม ณ.โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ